Gnojidba novih nasada jagode Kako pravilno primjeniti gnojiva u ljetnoj i jesenskoj sadnji novih nasada jagode?

(Zadnja izmjena članka 04/08/2023)

Gnojidba novih nasada jagode

Jagoda je kultura koja se u Hrvatskoj uzgaja na oko 4000 ha površine sa prosječnim prinosom od 8-10 tona (Statistički ljetopis, 2019). Uzgojni ciklus jagode traje 2-3 berbe, te se nakon toga podižu novi nasadi. Podizanje novih nasada se najčešće izvodi sadnjom firgo sadnica na kraju ljeta ili početkom jeseni, ovisno o klimatskim uvjetima pojedine godine. Kako je uzgoj jagode višegodišnjeg karaktera, pravilna priprema tla i osnovna gnojidba uz pravilnu prihranu nakon sadnje omogućava dobar razvoj sadnice te visoki i ekonomski isplativi prinos ploda očekuje već slijedeće vegetacije.

Priprema parcele za sadnju novog nasada

Priprema parcele za sadnju novog nasada jagode počinje u proljeće, odabirom i uređenjem parcele za sadnju. Kako je jagoda proizvodno vrlo intenzivna kultura (Gluhić, 2005), prva obaveza je svakako kvalitetna analiza tla.

Za uzgoj jagode preporuča se provesti kompletnu analizu tla (pH, organska tvar, makroelementi, mikroelementi).

Na temelju rezultata analize tla, odrediti će se tehnologije gnojidbe za cijeli uzgojni ciklus jagode. Za povećanje količine organske tvari i popravak strukture tla, preporuča se na odabranoj površini provesti sjetvu kultura za zelenu gnojidbu (posebno se preporuča sjetva ogrštice ili rauole). Ranijom sjetvom omogućava se dobar razvoj biljne mase (i razvoj korijena) te se početkom ljeta može obaviti malčiranje i oranje tla.

Ukoliko se analizom tla utvrdi kiselost tla, obavezno se mora provesti kalcifikacija tla (tijekom ljeta) jer je jagoda kultura koja troši velike količine kalcija (Ca) važanog elementa kvalitete plodova (čvrstoća i okus plodova).

Tijekom ljeta obavlja se i ravnanje terena ukoliko na terenu postoje mikrodepresije u kojima se može zadržavati višak oborina.

Prije sadnje vrši se dodatna obrada tla sa meliorativnom gnojibom prije sadnje, usitnjavanja tla i izrađuju se  humci, postavljanje folije i crijeva za fertirigaciju. Širina humaka ovisi o broju redova, ali se u praksi najčešće sadi dvored i nešto rijeđe jednored ili trored.

Kod komercijalnog dvorednog uzgoja jagode humci su visine 15 cm, širine u bazi od 80 cm i razmakom između humaka od 35 cm. Kod takvog načina jagoda se sadi na u trokut, sa razmakom redova od 40 cm i razmakom u redu od 35-50 cm. Ukupan broj sadnica iznosi od 37.000-45.000 sadnica/1 ha.

Priprema tla za sadnju jagoda

U pripremi tla za sadnju primjenjuje se 500-600 kg/ha (50-60 kg/1.000 m2) kompleksnih NPK gnojiva (Multicomp Base 14-13-20+2MgO, NPK 15-15-15 ili NPK 7:20:30) ili se primjenjuju organsko-mineralna gnojiva sa visokom količinom organske tvari i NPK hraniva (Agricomplex Gold NPK 6:15:20+8%C). Kako razvoj vegetacije jagode traje do početka zime poželjno je koristiti ujednačene NPK kombinacije gnojiva NPK 1:1:1, jer jagoda zahtjeva određenu količinu dušika za početni razvoj.

Ukoliko nije provedena organska gnojidba tijekom ljetne obrade, onada se organsko gnojivo dodaje u pripremi tla za sadnju. Zbog nedostatka zrelog stajskog gnoja na tržištu (i problema oko sjemena korova u stajskom gnoju) preporuča se primjena peletiranih stajskih gnojiva, u količinama od 250-1000 kg/ha (25-100 kg/1.000 m2). Na tržištu postoji više vrsta peletiranih stajskih gnojiva, te potrebno dobro proučiti izbor prije konačne odluke. Kod izbora peletiranog stajskog gnojiva ključni parametar kvalitete je količina suhe tvari (manje vode) te su takva gnojiva kvalitetnija, te porijeklo organske tvari. Najkvalitetnija organska gnojiva proizvode se od humificiranog stajskog gnojiva goveda, konja ili ovaca. Više o kvaliteti organskih i organsko-mineralnih gnojiva pročitajte su slijedećem članku Organsko mineralna gnojiva.

Sve spremno za novu sadnju jagode.

Program fertirigacije novog nasada jagode

Ovisno o roku sadnje jagode, potrebno je provesti 4-6 tretmana fertirigacije, kako bi se osigurao pravilan razvoj korijena i nadzemnog dijela jagode, do početka zimskog perioda.

Tablica 1. Program fertirigacije jagode nakon sadnje

Tjedan nakon sadnjeVodotopivo gnojivo
Količina gnojiva za 1.000 sadnica
Količina gnojiva za 1 ha (cca. 40.000 sadnica)
1. tjedan nakon sadnjeRootip Soil (tekuće organsko gnojivo)
Cocktail Jade (mikroelementi)
Tradecoorp Zn
(cink)
5 lit (Rootip Soil)
1 kg (Cocktail Jade)
0,5 kg (Tradecorp Zn)
20 lit/ha (Rootip Soil)
5 kg/ha (Cocktail Jade)
2 kg/ha (Tradecorp Zn)
2. tjedan nakon sadnjeGroGreen
NPK 13:40:13
1-2 kg
40-80 kg/ha
3. tjedan nakon sadnjeCa-nitrat (Calcinit ili slično gnojivo)
1-2 kg
40-80 kg/ha
4. tjedan nakon sadnjeGroGreen
NPK 20:20:20
1-2 kg
40-80 kg/ha
5. tjedan nakon sadnjeGroGreen
NPK 20:20:20
1-2 kg
40-80 kg/ha
6. tjedan nakon sadnjeGroGreen
NPK 20:20:20
1-2 kg
40-80 kg/ha
7. tjedan nakon sadnjeGroGreen
NPK 13:40:13
1-2 kg
40-80 kg/ha

Na tržištu postoji veliki izbor vodotopivih gnojiva te se programi fertirigacije jagode tijekom ljetno-jesenskog perioda mogu provoditi vrlo učinkovito.

Rootip Soil tekuće organsko gnojivo
Tekuće organsko gnojivo Rootip Soil za bolji razvoj korijena jagode nakon sadnje i bolje usvajanje hraniva

Posebni tretmani u jesenskoj gnojidbi jagoda

Osim redovne gnojidbe kroz program fertirigacije, za dobar rast i razvoj jagoda potrebno je tijekom jesenskog perioda provoditi i nekoliko posebnih tretmana gnojidbe. Dodatni tretmani u jesenskoj gnojidbi važni su za opskrbu jagode mikroelementima, naročito željezom i cinkom (Piaggesi 2003). Osim primjene mikroelemenata, za dodatni učinak u gnojidbi jagoda preporuča se primjena huminskih kiselina (Tehranifar i Ameri, 2014). U slijedećoj tablici prikazani su tretmani i gnojiva za jesensku gnojidbu.

Tablica 2. Posebni tretmani u jesenskoj gnojidbi jagode – kroz sustav fertirigacije

Vrijeme primjeneGnojivoKoličina gnojiva za 1 ha (za 40.000 sadnica)Cilj tretmana
Primjena sa vodotopivim gnojivima (osim Ca-nitrata)Delfan Plus/Vegenergy5 lit/ha
(ponoviti u 2-3 tretmana)
Biostimulator na bazi aminokiselina. Potiče metabolizam biljke, te jači i bolji razvoj korijena i nadzemnog dijela biljke
1 tretman tijekom jesenskog periodaCocktail Jade1-5 kg/haGnojidba biljaka svim važnim mikroelementima potrebnih za razvoj lisne mase i cvijetnih zametaka za cvatnju u slijedećoj vegetaciji
Tretman po potrebi (na tlima sa visokom količinom karbonata)Ultraferro
Rootip Soil
10-20 kg/ha
10-20 lit/ha
Gnojivo na bazi Fe-EDDHA helata za gnojidbu jagode na karboantnim/vapenim tlima. Obavezno primjeniti zajedno sa tekućim organskim gnojivom Rootip Soil

Osim kroz sustav fertirigacije, dio gnojiva (poput biostimulatora) može se dodavati i kroz folijarnu gnojidbu, u kombinaciji sa primjenom zaštitnih sredstava. Međutim, potrebno je paziti na međusobnu kompatibilnost zaštitinih sredstava i gnojiva, pa je u slučaju svake nedoumice potrebno tražiti savjet tehničkog osoblja ili predhodno testirati primjenu na malom dijelu nasada.

Kod provedbe programa jesenske gnojidbe jagoda potrebno je predloženi program prilagoditi ovisno o:

  • Plodnosti tla (na osnovi kemijske analize tla)
  • Dubine tla
  • pH vrijednosti tla
  • Gustoće sadnje

Primjenom kompletnog programa jesenske gnojidbe jagoda osigurava se dobar razvoj korijena i nadzemnog dijela sadnice, te st time osigurava dobar prinos plodova u slijedećoj vegetaciji.

Dobro razvijeni novi nasad jagoda u plasteniku.

Literatura

  1. Gluhić D. (2005) Važnost gnojidbe u uzgoju jagoda, Glasnik zaštite bilja (0350-9664) 4 (2005); 32-44
  2. Moor U., Poldma P., Tonutare T., Karp K., Starast M., Vool E. (2009) Effect of phosphite fertilization on growth, yield and fruit composition of strawberries, Scientia Horticulturae, 119:264-269
  3. Piaggesi A. (2003) I microelementi nella nutrizione vegetale, Edizioni L’Informatore Agrario, Italy
  4. Production guide for commercial strawberries (2008), PM 672d, Iowa State University Extension Service
  5. Statistički ljetopis (2019), Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske
  6. Tehranifar, A. and Ameri, A. (2014). Effect of humic acid on nutrient uptake and physiological charachteristics of Fragaria x Ananassa „Camarosa“,  Acta Hort. (ISHS) 1049:391-394
Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info