Utjecaj primjene huminske kiseline na rast i proizvodne parametre uzgoja rajčice u uvijetima stresa visokih temperatura Biostimulativni učinak huminskih kiselina na visinu prinosa rajčice i otpornosti na visoke temperature

(Zadnja izmjena članka 24/04/2022)

Naziv časopisa i original znanstvenog rada:

I.M.Y Abdellatif, Y.Y. Abdel-Ati, Y.T. Abdel-Mageed, and M.A.M. Hassan (2017) Effect of humic acid on growth and productivity of tomato plants under heat stress, Journal of Horticultural Research 2017, vol. 25(2): 59-66


Sažetak rada (na hrvatskom jeziku):

Cilj ovog istraživanja bila je procjena učinka primjene huminske kiseline (HA) u dozama od 4,8, 9,6 i 14,4 kg/ha na rast i produktivnost dva hibrida rajčice (Nema 1400 i Platinium 5043) u uzgojnim uvjetima vruće kontinentalne klima. Huminske kiseline primijenjene su dva puta u tlo, kroz sustav fertirigacije: prvi tretman – tri tjedna od presađivanja i drugi tretman, tjedan dana od prve primjene, u dvije uzgojne godine. Primjena huminske kiseline (HA) tijekom uzgoja rajčice pokazala je izvrsne rezultate na parametre rasta i produktivnosti biljaka rajčice. Primjena huminskih kiselina (HA) u dozi od 14,4 kg/ha povećala je vegetativni rast rajčice (visina biljke i svježu masu) i parametre cvatnje (broj cvjetnih grozdova i cvjetova po biljci) kao i karakteristike prinosa (broj plodova po biljci i masu ploda) što je rezultiralo većim ranim i ukupnim prinosom u obje sezone istraživanja. Primjena huminske kiseline (HA) najmanje je utjecala na broj plodova po biljci, te na koncentraciju vitamina C i ukupne sadržaja suhe tvari (TSS) u usporedbi s kontrolom, gdje nije bilo primjene huminske kiseline.

Materijali i metode (izvod iz teksta članka)

Istraživanje je provedeno tijekom dvije uzastopne ljetne sezone 2014. i 2015. na pokusnom imanju Sveučilišta Minia (Egipat), u uvjetima vruće kontinentalne klime (prosječna temperatura zraka za mjesec lipanj iznosi 30-32 C) . Za ovo istraživanje odabrana su dva hibrida rajčice Nema 1400 i Platinium 5043 koji su posađeni na ilovastom tlu. Za tretmane sa huminskim kiselinama, korišten je komercijalni preparat Kanada Humex, koji sadrži: 68% huminske kiseline, 15% fulvo kiselina, 10% kalija, 5% dušika, 1% željeza, 0,5% mangana i 0,5% cinka u četiri doze primjene (0 – kontrola , 4,8, 9,6 i 14,4 kg/ha). Predviđena doza primjene otopljena je u vodi i dodana u tlo kroz sustav fertirigacije odmah nakon navodnjavanja. Tretman je ponovljen dva puta, prvi – nakon tri tjedna od presađivanja i drugi, tjedan dana od prve primjene, u obje sezone.

Osim toga, primjena ostalih gnojiva uključivala je primjenu je 60 m3/ha organskog gnojiva, 960 kg/ha superfosfata, 240 kg/ha kalij-sulfat, 480 kg/ha amonij-sulfata, 240 kg/ha sumpora, 60 kg/ha željeznog-sulfata, 60 kg/ha magnezij-sulfata, 60 kg/ha cink-sulfata i 60 kg/ha mangan sulfata.

Primjena huminske kiseline važan je tehnološki zahvat u modernom uzgoju rajčice za ostvarenje visokih i kvalitetnih prinosa plodova.

Rezultati (izvod iz teksta članka)

Ukupan prinos plodova bio je značajno veći nakon primjene huminske kiseline (HA) i rastao je s povećanjem doze primjene huminske kiseline (22, 26 i 26,5 t/ha u odnosu na 18 t/ha kod kontrolne varijante, bez primjene huminske kiseline).

Glavni rezultati istraživanja:

  • Primjena huminskih kiselina pozitivno utječe na rast i proizvodne parametre uzgoja rajčice na otvorenom polju u uvjetima visoke temperature zraka
  • Najbolji učinak u istraživanju pokazala je viša doza primjene, u dva tretmana
  • Prosječno osvareni prinos kod primjena huminske kiseline, bio je veći za 5-8 t/ha, ovisno o dozi primjene huminske kiseline