Važnost cinka (Zn) u gnojidbi kukuruza Zašto je cink (Zn) važan mikroelement u gnojidbi kukuruza?

(Zadnja izmjena članka 15/09/2022)

Važnost cinka (Zn) u gnojidbi kukuruza

Cink je element od posebnog značaja u gnojidbi kukuruza. Aktivatorj e mnogih enzimatskih procesa u biljci, a naročito je važan u sintezi hormona rasta-hormona AUXINA, te time direktno utječe na VISINU PRINOSA KUKURUZA.

Cink u tlu porijeklom je iz primarnih i sekundarnih minerala. Prosječan sadržaj cinka u tlu iznosi 5-25 mg/kg tla, dok se u biljnom materijalu nalazi 0,6-83 mg/kg, ovisno o biljnoj vrsti. Biljke ga usvaja kao katione Zn 2+ i Zn0H+ , te kao Zn-helat, dok se u biljci uvijek nalazi u kationskom obliku Zn2+ . Usvajanje cinka iz tla je aktivan proces, međutim sa vrlo izraženim antagonizmom prema kationima Mg2+ i Ca2+ u tlu.

Niska temperatura tla i suvišak fosfora, također otežavaju usvajanje cinka. Mobilnost cinka veća je u kiselim tlima, i u takvim uvjetima postoji mogućnost ispiranja iz profila tla. Nedostatak cinka javlja se najčešće na teškim glinovitim tlima, bogata kalcijem i sa alkalnom reakcijom (pH>7,0). Cink se u tlu, u povoljnim uvjetima, vrlo često veže na adsorpcijski kompleks tla, te mu je koncentracija u vodenoj fazi tla vrlo niska.

Mnogobrojnim istraživanjima, dokazan je pozitivan utjecaj cinka na rast prinosa zrna kukuruza, na različitim tlima. Stoga, dodatna gnojidba cinkom, postaje danas neizostavan tehnološki zahvat u visokoproduktivnoj proizvodnji kukuruza.

Cijeli članak na temu važnosti cinka (Zn) u gnojidbi kukuruza dostupan je na slijedećem linku: Važnost cinka u gnojidbi kukuruza, Glasnik zaštite bilja, vol. 27, br. 3, 2004.


PREPORUKA ZA FOLIJARNU GNOJIDBU KUKURUZA CINKOM (Zn):

TRADECORP Zn (14% Zn-EDTA helat)

1-2 kg/ha

(u fazi od 4-6 lista na dalje; u kombinaciji sa primjenom ostalih zaštitnih sredstava ili folijarnih gnojiva)

 

Tradecorp Zn gnojivo na bazi cinka


Gnojivo Tradecorp Zn se može nabavit preko nove WEB trgovina: Agrotrgovina.hr

TRADECORP Zn

(link na Agrotrgovina.hr)