Organsko-mineralna gnojiva u jesensko-zimskoj gnojidbi drvenastih kultura Tehnologija proizvodnje i prednosti primjene organsko-mineralnih gnojiva

Organsko-mineralna gnojiva u jesenskoj gnojidbi

(Zadnja izmjena članka 19/02/2024)

Što su organsko-mineralna gnojiva?

Organsko-mineralna gnojiva su posebna grupa gnojiva za primjenu u poljoprivrednoj proizvodnji, koji spajaju prednosti dvije različite tehnologije; organske tvari i mineralne komponente. Organska komponenta ima važnu ulogu u poboljšanju fizikalnih, kemijskih i bioloških svojstava tla dok mineralna kompenenta osigurava potrebnu količinu hraniva za rast i razvoj poljoprivrednih kultura. Svakako, najveća prednost primjene ovih gnojiva je bolje iskorištavanje hraniva iz mineralne komponente i značajno manje ispiranje (gubici) mineralnih hraniva u tlu. Stoga je primjena ovih gnojiva postala neizostavna u jesenskoj gnojidbi vinograda i maslina.

Za proizvodnju organske komponente mogu se koristiti različiti organski materijali poput stajskog gnoja (goveda, konja, ovaca, peradi), kompost, treset, zatim melasa, fermetirana biomasa te organski nusprodukti, poput mesnog, koštanog ili ribljeg brašna, perija peradi i slični organski materijali.

Sa stajališta kvalitete organsko-mineralnih gnojiva najbolja baza za organsku komponentu je zreli stajski gnoj goveda i konja. Gnojiva na bazi stajskog gnoja peradi (kokoši, purani) zbog visoke količine nitratnog dušika nisu dobar izbor za jesensku gnojidbu drvenastih kultura.

Za razliku od ostalih organskih materijala, zreli stajski gnoj ima značajnu mikrobiološku aktivnost, te prdstavlja „živu“ organsku komponentu i time potiče brojne mikrobiološke procese u tlu. Međutim, sa druge strane, zreli stajski gnoj je skupa sirovina, te takva organsko-mineralna gnojiva imaju i veću cijenu u usporedbi se ostalima, koja koriste „neživu“ organsku sirovinu poput organskih nusprodukata (mesno, koštano ili riblje brašno), perije i slično.

Mineralna komponenta je značajno jednostavnija priča. Radi se o različitim mineralnim solima, koja mogu biti prirodnog porijekla ili iz kemijske industrije. Ukoliko su organsko-mineralna gnojiva namjenjena za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, mineralne soli moraju biti iz prirodnih izvora ili iz certificiranog organskog uzgoja, dok se u proizvodnji organsko-mineralnih gnojiva koji su namjenjeni konvencionalnoj proizvodnji mogu korisititi mineralne komponente poput UREE, amonij-nitrata, superfosfata, kalij-klorida, magnezij-sulfata i ostali oblici mineralnih gnojiva.

Zbog navedenih prednosti u primjeni, sve se više proizvođača odlučuje za primjenu organsko-mineralnih gnojiva u jesensko-zimskoj gnojidbi drvenastih kultura, poput vinove loze, maslina, lijeske, jabuke, badema i drugih drvenastih kultura.

Primjena sirovih fosfata u proizvodnji ekoloških organsko-mineralnih gnojiva. Što kaže struka?
Kod proizvodnje ekoloških organsko-mineralnih gnojiva, fosfor predstavlja najproblematičniju komponentu. I dok se kod proizvodnje konvencionalnih kao izvor koriste dobro topivi superfosfati, koji imaju i visoku koncentraciju fosfora; kod ekoloških gnojiva to nije tako. Dostupnost ekološke sirovine sa višom količinom fosfora vrlo je ograničena, te je dio proizvođača gnojiva počeo koristiti sirove fosfate (stijene koje sadrže fosfor u netopivom obliku). Time su samo teorijski zadovoljili potrebu za fosforom, međutim kako su sirovi fosfati netopivi u tlu (tope se samo u vrlo kiselim tlima, pH<4,0), iskoristivost fosfora u takvim gnojivima je gotovo nula. Stoga, kod kupovine ekoloških organsko-mineralnih gnojiva sa višom količinom fosfora, uvijek treba voditi računa o kojem se izvornom obliku fosfora radi.

Oblici organsko-mineralnih gnojiva

Organsko-mineralna gnojiva se na tržištu nalaze u nekoliko oblika:

  • Pelet
  • Granula i mikrogranula
  • Tekuća

Organsko-mineralna gnojiva u obliku peleta

Najčešći oblik je valjkasti pelet, veličine 4-6 mm, gdje se organska i mineralna komponenta fizički mješaju u određenom omjeru, te se takva mješavina peletira posebnim strojevima. Postoje dva različita procesa peletiranja; hladni proces (samo fizičko prešanje) i topli proces (gdje se u mješavinu organske i mineralne komponente dodaju veziva, za bolju stabilnost peleta). U procesu peletiranja ne postoji kemijska reakcija između organske i mineralne komponente, te se stoga značajno razlikuju od organsko-mineralnih gnojiva u obliku granula. Gnojiva su pakirana u vrećama od 25 kg, big-bag vrećama od 500 ili 600 kg ili se za velike kupce, mogu isporučivati i u rinfuzi. Primjena im je vrlo jednostavna, jer se mogu razbacivati ručno (za manje površine ili pojedinačna stabla) ili klasičnim rasipačima za mineralna gnojiva. Primjena je precizna, te se primjenjuju u količinama od 500 do 1.500 kg/ha ovisno o formulacijama i stanju plodnosti tla.

Slika 1. Peletirano organsko-mineralno gnojivo BIOKALIUM NPK 3:3:8 sa visokom količinom fosfora i kalija, na bazi zrelog stajskog gnoja za jesensko-zimsku gnojidbu nasada u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (proizvođač Agribios, Italija, distributer Kokot Agro d.o.o., Jastrebarsko i Vino Artis d.o.o., Višnjan)

Biokalium NPK 3:3:8 peletirano organsko-mineralno gnojivo

Zašto peletirana organsko-mineralna gnojiva smrde?
Kad se govori o nepoželjnom mirisu (smradu) ovih gnojiva, potrebno je razlikovati dvije vrste mirisa. Prvi miris, koji je vrlo sličan mokrom zrelom listu duhana, nije nepoželjan miris, već je to tipičan miris za zreli stajski gnoj. Drugi miris, na trula jaja (sumporovodik), metan, amonijak ili neki drugi plin, znak je loše kvalitete gnojiva, jer se u proizvodnji koristi nedovoljni zreli stajski gnoj koji i dalje fermentira u vrećama i stvara nepoželjne mirise, kako bi se smanjili troškovi proizvodnje i postigla niža cijena na tržištu.

Granulirana organsko-mineralna gnojiva

Drugi oblik organsko-mineralnih gnojiva na tržištu je granula; standardne veličine 2-4 mm ili mikrogranula. Kod ovih organsko-mineralnih gnojiva dolazi do fizikalno-kemijske reakcije između organske i mineralne komponente tijekom postupka granulacije, te je finalni produkt, stabilna granula. Za razliku od peletiranih gnojiva koji su vrlo osjetljivi na vlagu (pogotovo kod dužeg stajanja) granule nisu toliko osjetljive, te se takva gnojiva lakše i duže čuvaju. Najčešća organska komponenta kod ovih gnojiva su huminske i fulvo kiseline, te ova gnojiva imaju karakterističnu crnu granulu, koja ih vizualno razlikuje od granuliranih mineralnih gnojiva.

Slika 2. ORGANIC NPK 6:5:13, granulirano organsko-mineralno gnojivo, dobiven procesom granuliranja NPK komponente sa huminskim i fulvo kiselinama (Proizvođač FCP Cerea Srl., Italija)

Organic - granulirano organsko-mineralno gnojivo

Tekuća organsko-mineralna gnojiva

Tekuća organsko-mineralna gnojiva treći su dostupni oblik na tržištu. Radi se gnojivima koja se koriste u drvenastim nasadima koji imaju instalirane sustave fertirigacije ili se mogu primijeniti prskanjem po tlu. Za primjenu u jesenskoj gnojidbi koriste se formulacije koje sadrže visoke količine fosfora i kalija, poput ekoloških gnojiva Biota Phos 8% ili Biota Kalium 15% (proizvođač Benefert, Nizozemska).

Dobre rezultate u jesenskoj gnojidbi maslina na plitkim tlima pokazala je primjena gnojiva Biota Phos 8%, gdje je zbog tekućeg oblika gnojiva, fosfor brzo dostupan, bez obzira na količinu oborina tijekom jesensko-zimskog perioda.

Slika 3. Tekuće organsko-mineralno gnojivo BIOTA PHOS 8% (8% P2O5, 6% organske tvari, pH 3,5-4,5) za jesensko-zimsku gnojidbu na karbonatnim/vapnenim tlima i za nasade u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (proizvođač Benefert, Nizozemska)

Biota Phos 8 - tekuće organsko-mineralno gnojivo

Koje doze organsko-mineralnih gnojiva primijeniti u jesensko-zimskoj gnojidbi?

Za pravilno doziranje organsko-mineralnih gnojiva potrebno je poznavati osnovne parametre plodnosti tla; pH vrijednost tla, količinu organske tvari i količinu biljci pristupačnog fosfora i kalija u tlu.

Ukoliko nema podataka o plodnosti tla, okvirno se mogu preporučiti slijedeće doze primjene za peletirana organsko-mineralna gnojiva:

Stanje plodnosti tlaOrgansko-mineralna gnojiva sa nižom količinom NPK hraniva (poput formulacija NPK 3:5:8 i slično)Organsko-mineralna gnojiva sa visokom količinom NPK hraniva (poput formulacija NPK 6:15:20)
Tla slabe plodnosti
(plitka tla, visoka količina karbonata u tlu, niski prinosi kultura)
800-1.000 kg/ha500-600 kg/ha
Tla dobre plodnosti600-750 kg/ha300-350 kg/ha

Tehnologija proizvodnje organsko-mineralnih gnojiva je već vrlo dobro razvijena, i na tržištu su prisutne brojne formulacije. Stoga se mogu vrlo lako odabrati odgovarajuće formulacije, ovisno o plodnosti tla, te za različite načine primjene (rasipači, primjena deponatorima gnojiva ili kroz sustav fertirigacije). Svakako je važno spomenuti i pozitivan ekološki učinak kod primjene organske tvari koja je sastavna komponenta svih formulacija ovih gnojiva.

Više o temi gnojidbe možete pročitati u stručnom članku na portalu: Jesenska gnojidba drvenastih kultura


Autor članka: 
dr.sc. David Gluhić, dipl.ing.agronomije
Autor velikog broja članaka na temu gnojidbe poljoprivrednih kultura. Zaljubljenik u poljoprivrednu proizvodnju još od malih nogu. Nepresušni izvor savjeta kako pravilnom gnojidbom ostvariti veći i bolji prinos.
Kontakt (mob.): 098/435-129
e-mail: david.gluhic@gnojidba.info